Nyheter

Nu startar godstransportrådet

Böcker, kläder och trävaror. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Den 29 januari samlade Mälardalsrådet och Trafikverket politik, akademi och näringsliv för att påbörja arbetet i Godstransportrådet.

- Stockholm-Mälarregionen är en nod för transporter av människor och gods till hela vårt avlånga land. Det är därför hedersamt att få företräda Stockholm-Mälarregionen och leda det nya rådet för godsfrågor. Tillsammans kan vi samarbeta för bättre effektivitet och hållbarhet liksom långsiktigt öka konkurrenskraften i hela vår region, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i Godstransportrådet.

- Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. Med godstransportrådet kommer vi att lära oss mer om transportkedjor och att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm och vice ordförande i Godstransportrådet.

Smartare godstransporter i Stockholm-Mälarregionen
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildar Trafikverket och Mälardalsrådet ett storregionalt godstransportråd. Godstransportrådet kommer att samla ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter. Fredagen den 29 januari hölls det första mötet i Godstransportrådet. Under mötet presenterades de olika deltagarorganisationen i godstransportrådet samt perspektiv och medskick i arbetet.Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Maria Huge-Brodin, professor Linköpings universitet.

Godstransporterna är en förutsättning för vårt välstånd
- Det är oerhört glädjande att Mälardalsrådet och Trafikverket har tagit initiativ till godstransportrådet. Godstransporterna är en förutsättning för vårt välstånd. Jag ser det bristande underhållet på väg och järnväg som en avgörande fråga för regionen och det behöver vi lyfta gentemot den nationella nivån. Här är även bristen på kompetens inom transportsektorn, som Mälardalsrådet har kartlagt, en viktig fråga, säger Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och ledamot i Godstransportrådet.

Arbeta tillsammans för att nå resultat
- För att vi ska kunna ställa om transportsystemet behöver vi samla samtliga delar i transportkedjan, från transportköpare till logistikaktörer och politiken. Vi behöver lyssna in varandras förutsättningar och etablera en systemsyn. Godstransportrådet är ett konkret exempel på hur vi ska arbeta tillsammans för att nå resultat, säger Maria Huge-Brodin, professor Linköpings universitet och ledamot i Godstransportrådet.

Storregional godsstrategi samlar sju län
En viktig del i godstransportrådets arbete är genomförandet av den storregionala godsstrategi som har tagits fram i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Godsstrategin samlar strategier och åtgärder för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en ledande logistikregion.

Kontakta Mälardalsrådets kansli om du vill veta mer eller delta i arbetet.

Läs pressmeddelandet om godstransportrådet här.