Nyheter

Pandemins effekter på transporter och utbildning diskuterades

Coronapandemin har förändrat vardagen i Stockholm-Mälarregionen. Inte minst inom arbetspendlingen, godstransporterna och förutsättningarna för studier. Hur ser vägen ut mot framtidens infrastruktur och vad görs för att bredda rekryteringen till högre utbildning? 18 månader in i pandemin börjar samhället öppna upp och Mälardalsrådets Greater Stockholm Network möttes i hybridform den 8 oktober för att diskutera frågorna.

Greater Stockholm Network är Mälardalsrådets triple helix-samarbete med ledande företrädare i Stockholm-Mälarrregionen. Målet är att stärka relationerna och samverkan mellan politik, akademi och näringsliv för en internationellt mer konkurrenskraftig region. I nätverket samlas aktörerna för att både diskutera frågor och hjälpas åt att föra fram regionens prioriteringar.

- Coronapandemin börjar bedarra. Vi går nu vidare efter en särskild tid som har förändrat förutsättningarna för oss alla. I Greater Stockholm Network finns en stark positiv kraft för samarbete och förändring, sade Aida Hadžialić, oppositionsregionråd Region Stockholm och ordförande i Greater Stockholm Network.

Pandemins effekter
Utifrån det övergripande temat om pandemins effekter diskuterades framtidens resande och de prioriteringar som Mälardalsrådets En Bättre Sits för fram i den nationella infrastrukturplaneringen. Samhällsnyttan skulle öka med nästan 100 miljarder om regeringen satsar där gods transporteras och människor reser till jobb och studier. Även om pandemin har lett till ett minskat resande ökar nu passagerarantalen igen.

- Vi har sett en tydlig ökning av antalet resenärer i pendeltågsnätet under hösten. Redan när regeringen aviserade att restriktionerna skulle släppas märktes en ökning med 10 procent. Den 12 december kommer vi på MTR att ta över driften av Mälartåg och vi förbereder oss på att ta emot ett fortsatt ökande resenärsantal. Utifrån trafikförutsättningarna för Mälartågstrafiken stödjer vi En Bättre Sits prioriteringar kring ett mer effektivt regionaltågssystem med ett trimningspaket som gärna få gå till att exempelvis stärka Nyköpingsbanan, sade Henrik Dahlin, VD MTR Nordic.

- Samarbetet i Mälardalsrådet är så viktigt för vi ser hur människor kommer att vara villiga att resa längre till jobb. De mindre städerna kommer att fortsätta växa och då måste kommunikationerna mellan de större städerna och mindre orter fungera, sade Alexandra Hagen, VD White Arkitekter.

Framtidens resor
I Mälardalsrådets En Bättre Sits arbetar regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för bättre och mer hållbara transporter. Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) berättade om arbetet med de gemensamma infrastrukturprioriteringarna för de sju länen och blickade framåt mot årets politiska process, där regionens infrastrukturprioriteringar ska få gehör i den nationella planen.Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Anders Bylund, chef för eMobility Siemens.

- Efterfrågan på transporter kommer att fortsätta öka och från både historiska och nutida exempel vet vi att vi reser mer ju närmare vi bor. Vi måste vara lyhörda inför förändrade resmönster och nya teknikskiften, men vi har en stark och gemensam talan där vi visar på hållbara och effektiva resor med kollektivtrafiken som grund. Vi måste vara tydliga och lyfta fram nyttan med våra infrastrukturprioriteringar, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Det är en hård konkurrens om de begränsade medlen och då är Mälardalsrådets tydliga prioriteringar och långsiktiga arbete helt avgörande för att vi ska få gehör för vår talan. Arbetet i Mälardalsrådets En Bättre Sits är unikt i Sverige och borde inspirera fler att arbeta över parti-, sektors-, och regiongränserna, sade Anders Bylund, chef för eMobility Siemens.

Breddad rekrytering
För att kunna nå En Bättre Sits i infrastrukturen behövs En Bättre Matchning på arbetsmarknaden. Genom breddad rekrytering kan fler få upp ögonen för högskolan och utbildningar som leder till jobb. Mälardalsrådets strategiska kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning har länge arbetat med frågorna.

På nätverksmötet den 8 oktober bjöds Fredrik Svensson, utredare Universitetskanslersämbetet (UKÄ), in för att rapportera om hur pandemin har påverkat rekryteringen till högre utbildning. Dessvärre pekar resultaten mot att pandemin har förstärkt befintliga mönster där barn till högutbildade i större utsträckning söker sig till högskolan.

- När pandemin slog till ökade osäkerheten om hur samhället och arbetsmarknaden skulle komma att utvecklas i framtiden. Det påverkade ungdomar som inte fått med sig hemifrån att högre utbildning i ett längre perspektiv ofta ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Då är det inte konstigt att valet faller på en annan, snabbare, väg till arbetsmarknaden. Även digitala utbildningsformer kan leda till en uppförsbacke för studenter som kommer från studieovana hem, sade Per-Olof Brehmer, vicerektor Linköpings universitet.

Läs mer
En Bättre Sits Nyttoanalys, rapport från Mälardalsrådet

Den sociala snedrekryteringen till högskolan, rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)