Nyheter

Pressmeddelande: Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det är de centrala slutsatserna i den nya rapporten Framtidens resande från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som sju län står bakom, är ett underlag till regeringens infrastrukturplanering som påbörjades under sommaren.


- Vi vet från tidigare erfarenheter att teknikskiften och globala trender kan förändra situationen väldigt snabbt. Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt måste vi planera för framtidens resande där kollektivtrafiken står i centrum och vi tar tillvara på nya digitala lösningar. Fortsatt samarbete över länsgränserna är avgörande för en hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen, säger Tomas Eriksson (MP), kollektivtrafikregionråd Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för Framtidens resande.

- Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem är en trend som driver oss mot nya resandemönster. Det är en utveckling som den pågående pandemin driver på ytterligare. Här kan vi ta vara på tillfället och nyttja ny teknik för att behålla resenärer i kollektivtrafiken samtidigt som vi bidrar till att de kan hålla avstånd. Exempelvis Big data, avläsningsmaskiner och nya appar kan förse resenärer med information om bussar är fulla, säger Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland och vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för Framtidens resande.

Framtidens resande
Rapporten Framtidens resande är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper med totalt drygt 70 politiker, där Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm och Julie Tran (C), Region Östergötland har lett arbetet med framtidens resande i ett 2050-perspektiv.

 

Slutsatser och rekommendationer från framtidens resande


Kollektivtrafiken kommer vara central
• Framtidens transportsystem måste utgå från kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten när det regionala transportsystemet planeras i såväl städer som landsbygd
• För att stärka kollektivtrafikens funktion krävs mer samordnande insatser mellan regionala aktörer, genom integrering av biljettsystem samt prioritera lokalisering av nya bostäder i goda kollektivtrafiklägen.

Samordnade satsningar på elektrifiering
• Säkerställa en robust elinfrastruktur i Stockholm-Mälarregionen och stärka samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor kring utveckling av elvägar

En hållbar teknikutveckling med digital tillgänglighet
• För en hållbar utveckling och regional attraktionskraft behöver den digitala tillgängligheten öka
• Samordna insatser för en utvecklad bredbandsinfrastruktur

Styrmedel och effektiv användning av infrastruktur och investeringar
• Utveckla styrmedel för att optimera användningen av befintlig infrastruktur
• Föreslå investeringar och nybyggnation där det behövs

En robust infrastruktur kräver storregionalt ledarskap
• Fortsätta integrera planprocesser mellan kommuner och regioner samt skapa förutsättningar för effektiv resursallokering av offentliga resurser för att finansiera storregional infrastruktur
• Koordinera planeringen mellan regionerna och kommunerna inom Mälardalsrådets En Bättre Sits-process

 

Mälardalsrådet, En Bättre Sits och Systemanalys 2020


Systemanalys 2020 – Utvecklingsstrategin för framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen
Förslaget till den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, Systemanalys 2020, kan läsas här.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på
www.malardalsradet.se