Kollektivtrafiken måste ges plats på spåren

26 september 2023
Pendlarna måste kunna lita på pendel- och regionaltågen när reglerna för järnvägen görs om i Sverige och EU. Med både ökad gods- och passagerartrafik behövs långsiktighet, flexibilitet och förståelse för kollektivtrafikens behov i planeringen för järnvägen. Det skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete i ett gemensamt svar till regeringen och Europeiska kommissionen.
Jens Sjöström (S), Kristoffer Tamsons (M) och Mälartåg. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet och Matthias Pfeil/Mälardalstrafik.

Ny lagstiftning från EU förändrar den svenska järnvägstrafiken. Sveriges årliga tågplaneprocess för kapaciteten på spåren, kommer att övergå i en mer långsiktig planering, där pendeltåg, regionaltåg, långväga persontrafik och godståg, vägs mot varandra. Mälardalsrådet ser positivt på förslaget, men framhåller att helhetsperspektiv, flexibilitet och förståelse för kollektivtrafikens behov måste prägla trafikplaneringen. Det måste noga övervägas vilken fördelning av kapacitet mellan gods- och persontransporter som ger störst samhällsnytta på varje sträcka.

– Vi välkomnar Europeiska kommissionens förslag om en mer långsiktig och förutsägbar planering av järnvägskapaciteten, men vi vill vara tydliga med att det för regionens invånare är viktigt att persontrafiken ges tillräckligt utrymme också på stambanorna. Det kräver en flexibilitet i planeringen över tid och att det fortsatt är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som beskriver behovet av pendel- och regionaltåg, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Det är mycket välkommet med längre planering för tågavgångar och ett krafttag kring godstransporterna. Samtidigt får inte grundbulten kollektivtrafiken prioriteras ned eller överstatlighet bli regel för styrningen av Sveriges Järnväg, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och 1:e vice ordförande Mälardalsrådet.

Remissvar till regeringen och Europeiska kommissionen
Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har sju regioner lämnat ett gemensamt svar till regeringen och Europeiska kommissionen om utvecklingen av järnvägsinfrastrukturkapaciteten i EU. Bakom svaret står Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Förslaget har remitterats av den svenska regeringen (LI2023/02909). Remissvaret i korthet:

Sammanfattning
• Hög nationell och internationell tillgänglighet förutsätter att infrastrukturutvecklingen på nationell och europeisk nivå samspelar med de storregionala förutsättningarna och ambitionen i Stockholm-Mälarregionen. I synnerhet när det kommer till kollektivtrafikens utveckling.

• Användningen av järnvägsinfrastrukturkapaciteten måste följa utvecklingen av det transeuropeiska transportinfrastruktursystemet (TEN-T) och Mälardalsrådets prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastrukturutveckling.

• De stora och skiftande behoven på järnvägen behöver samordnas, vilket talar för en större långsiktighet och utökad strategisk planering av järnvägsinfrastrukturkapaciteten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska även fortsättningsvis ha uppdraget att beskriva behovet av pendel och regionaltåg.

• En tidig uppbokning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i kritiska stråk och noder får inte hota systemperspektivet i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastrukturutveckling.

• Det måste noga övervägas vilken fördelning av kapacitet mellan gods- och persontransporter som ger störst samhällsnytta. Detta kan se olika ut i olika geografier och på olika banor.

• Mälardalsrådet vill framhålla mervärdet i att fortsätta inkludera regionala och storregionala aktörer i planeringen av järnvägssystemets utveckling och i förordningens implementering.

Remissvaret kan läsas i sin helhet här.

Internationell tillgänglighet diskuteras när 70 politiker möts på Arlanda 28 september
Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft kommer att diskuteras i ett bredare perspektiv under Mälardalsrådets transportpolitiska temadag på Clarion Hotel Arlanda Airport den 28 september. Mötet samlar de drygt 70 förtroendevalda kommunal- och regionråd i uppdatering av gemensamma infrastrukturprioriteringar i Stockholm-Mälarregionen. Möjlighet till intervjuer finns under konferensen kl 09:00-14:30. Presskontakt: Johan Hjelm, Mälardalsrådet. Tel: 070-780 28 10.

Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för infrastrukturutvecklingen i regionen. Länen arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. I detta är kapacitetsutvecklingen på järnvägen, i Sverige och Europa, en bärande del. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se