Nyheter

Debatt: Prioritera pendlarnas spår och vägar

De sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits skriver tillsammans på Dagens samhälle debatt om att regeringen måste prioritera infrastrukturen i Stockholm-MälarregionenDet tjänar hela landet på. Mälardalsrådet fortsätter driva regionens infrastrukturfrågor inför vårens beslut om infrastrukturpropositionen.


I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom våra län. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Förseningar här får snabbt effekter i andra delar av landet. Investeringar i Stockholm-Mälarregionen är bra för hela Sverige.

Förseningar kostar över 6 miljarder kronor per år
Det är glädjande att fler vill bo och jobba i Stockholm-Mälarregionen, men för att samhället ska hålla ihop och utvecklas måste tillväxten i vår region matchas med förbättrad infrastruktur. Trasiga spår och vägar slår direkt mot pendlarna och företagen i våra län. Brister i farlederna begränsar vår möjlighet att flytta gods från väg och järnväg till sjöfarten. Köbildningar, förseningar och inställda tåg beräknas kosta samhället över 6 miljarder kronor per år bara i Stockholms län.

För att effektivisera transporterna och för att regeringen ska veta vilken infrastruktur som ger störst nytta i vår region samarbetar våra sju regioner - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – i Mälardalsrådets infrastrukturarbete En Bättre Sits. Genom åren har vi visat att vi är en pålitlig partner för staten i ambitionerna för ett bättre klimat, starkare företag och ett ökat bostadsbyggande. Några exempel är Citybanans medfinansiering, bygget av tågdepå för Mälartåg i Eskilstuna, inköp av moderna regional- och pendeltåg samt det nya Godstransportrådet.

Nu behöver vi regeringens hjälp att bygga bort förseningarna som drabbar våra invånare.

Trafikverket har presenterat sin bild av ramarna för infrastrukturens investeringar och nu faller ett tungt ansvar på regeringen att prioritera när resurserna är begränsade. Vårens infrastrukturproposition blir ett vägval. Ska trasiga spår, järnvägsväxlar och trånga vägar för godstransporterna fortsätta begränsa tillväxten. Eller ska samhället återstarta med kraft och framtidstro efter Coronapandemin?

Det måste gå att lita på tåget Vi vill öka Trafikverkets budgetramar med 20 procent och se en tydlig prioritering av drift och underhåll där många arbetspendlar och där företagen kör sina varor. Tusentals reser varje dag mellan Uppsala-Stockholm, Örebro-Västerås-Stockholm, Linköping-Nyköping-Stockholm och i andra stråk i vår region. Om inte pendlarna kan lita på att tåget går kommer bilresandet öka. Det riskerar vårt gemensamma arbete för att minska klimatavtrycket.

Staten måste hålla sina löften om Fyrspåret och Ostlänken
Från Stockholm-Mälarregionen vill vi fortsätta underlätta för staten genom att kartlägga brister i vårt transportsystem och svara upp mot statens investeringar. Men i gengäld måste vi kunna lita på att det vi har blivit lovade också kommer att genomföras. Trafikverket har varnat för förseningar av Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm samt Ostlänken mellan Järna och Linköping. Den här typen av osäkerheter är oacceptabla. Regionerna och kommunerna måste kunna lita på att ”lagt kort ligger”. Annars hotas klimatpolitiska, bostadspolitiska och trafikpolitiska målsättningar.

Osäkerheten följer även frågan om de nya stambanorna. Här efterfrågar vi en tydlighet från regeringen om att Ostlänken inte ska ses som en del av de nya stambanorna. Ostlänken är ett namnsatt och beslutat objekt i den nationella planen och ska finansieras fullt ut inom denna. För de nya stambanorna krävs en särskild finansiering utanför Trafikverkets budget.

Återstarta Sverige
Sverige har drabbats hårt av Coronapandemin. Nu väntar en återstart av samhället med fler jobb och fler gröna transporter. Våra regioner vill fortsätta ta ansvar för en hållbar utveckling, men då måste regeringen våga sätta ner foten och prioritera spåren och vägarna i vår del av Sverige. Det tjänar pendlarna och företagen i hela landet på.

 

Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och trafikregionråd Region Stockholm

Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalsrådet och regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala

Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland

Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län

Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande Region Gotland

Klicka här för att läsa debattartikeln på Dagens samhälle.