Nyheter

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna och länderna längs med de sträckor som prioriterats av Kommissionen.

- Vi är glada att kunna meddela att vi går mot en förlängning av den europeiska transportkorridoren ScanMed. Jag och mina kollegor ser fram emot att arbeta med regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Jag ser fram emot att träffa er personligen när arbetet går vidare, sade Pat Cox, korridorssamordnaren för ScanMed-korridoren.

Mälardalsrådets En Bättre Sits har i flera år arbetat för en förlängning av TEN-T med målet att samtliga regioner i Stockholm-Mälarregionen ska inkluderas i Kommissionens kartor. Korridorerna utgör Kommissionens prioriteringar för infrastrukturen i ett 2030- respektive ett 2050-perspektiv och innebär både ett krav på medlemsstaterna att upprätthålla hög kvalitet i transportinfrastrukturen längs med sträckorna och möjligheten för regionerna i TEN-T att söka EU-medel för infrastrukturprojekt.
Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala och Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland, välkomnar en förlängning av ScanMed-korridoren.

- En förlängning av ScanMed-korridoren till norra Sverige genom Region Uppsala är av stor betydelse för oss i Region Uppsala men även för hela Stockholm-Mälarregionen. Istället för som tidigare enbart ses som en slutpunkt av ScanMed-korridoren får vi nu en fortsättning med Ostkustbanan och E4:an. Det är mycket positivt att vi nu knyts samman med andra regioner i Europa, säger Johan Örjes, (C) regionråd Region Uppsala.

- Det är mycket positivt att vi nu är en del av ScanMed-korridoren och på så sätt kommer närmare övriga regioner i det transeuropeiska transportnätet. Det är av stor vikt för oss i Västmanland. Även om jag också hade sett en förlängning mot den norska huvudstaden Oslo. Jag tror det hade gett mycket nytta, gett oss ett större samarbete och knutit oss ännu närmre våra grannar i väst, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland.

Under seminariet presenterade Johan Hjelm, Mälardalsrådet, Stockholm-Mälarregionens transportförutsättningar och transportflöden till, från och genom norra Europa samt de synpunkter som En Bättre Sits tidigare lämnat till Kommissionen om utvecklingen av TEN-T.

Förlängningen av korridoren till Narvik respektive Uleåborg innebär att ScanMed-korridoren kommer att löpa från Medelhavet i Söder till Norska havet i norr. Tidigare har de svenska sträckningarna slutat i Örebro (Hallsberg) respektive Stockholm. Med det nya förslaget kommer korridoren att fortsätta i nordlig riktning från Örebro och Stockholm mot Västmanland och Uppsala och vidare mot norra Sverige. En sträcka där det transporteras mycket tungt gods på vägarna och järnvägen.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 och år 2050. TEN-T är ett instrument som ska bidra till utvecklingen av den inre marknaden, främja sysselsättningen och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Kommissionens hemsida.