Nyheter

Samarbete centralt i utvecklingen av EUs transportnät

EU:s korridorssamordnare Pat Cox bjöd in parterna i den norra delen av den europeiska transportkorridoren ScanMed till fördjupade samtal på ett digitalt möte den 5 maj. Från Stockholm-Mälarregionen presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C) det samlade svaret från sju regioner till EU-kommissionen om hur transportsystemet behöver utvecklas för ökad hållbarhet och konkurrenskraft.

- Svaret på hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna återstarta efter pandemin kommer inte vara minskad rörlighet. Inte heller är det svaret på hur konkurrenskraften inom EU ska upprätthållas. Vi behöver se mer av tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter för att öka rörligheten av människor såväl som gods till och från Stockholm-Mälarregionen. Då krävs ett utvecklat transportinfrastruktursystem som gynnar hela unionen, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Stockholm - en transportnod i Skandinavien

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. 2/3 av alla utrikesresor börjar eller slutar i regionen. Tillförlitliga och effektiva transporter på väg, sjö och järnväg är avgörande för såväl Stockholm-Mälarregionens som Sveriges konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien är området en viktig länk i grannländernas transportkedjor och har en nyckelroll i övergången till hållbara transporter.

- För Stockholm är det centralt med stärkta förbindelser med de nordiska huvudstäder och till kontinenten. I övergången till ett mer klimatneutralt samhälle behövs mer satsningar på de urbana noderna i det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). De urbana noderna behöver innefatta hela det funktionella området kring noden och även regionala områden kring en stadskärna, sade Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region Stockholm.

Korridorssamordnare betonar vikten av samarbete

Korridorssamordnaren Pat Cox välkomnade de nya parterna som ingår i den förväntade förlängningen av ScanMed. Förutom Stockholm-Mälarregionen medverkade representanter för Bottniska korridoren, Torneå-Haparanda, norra Norge och södra Finland. Även representanter för infrastrukturdepartementen i länderna deltog, liksom myndigheter som det svenska Trafikverket.

- Samarbete mellan regionerna så som ni har visat idag är oerhört viktigt, sade Pat Cox. Att kunna samarbeta strategiskt och sätta mål tillsammans, snarare än att konkurrera sinsemellan, gör att vi blir starkare tillsammans i den fortsatta utvecklingen av transportsystemet. Här finns många viktiga satsningar, såväl på land som på vattenvägarna. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet i korridoren, sade Pat Cox.

 

Sammanfattande punkter i samrådssvaret från Mälardalsrådet

• Tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter är avgörande för konkurrenskraften
• Minskad rörlighet är inte ett alternativ. Det skulle slå mot konkurrenskraften i unionen
• För att nå klimatmålen i Parisavtalet måste satsningar göras där nyttan är som störst
• Det måste gå att ladda elbilar och tanka biobränslen där transporterna går
• De sju regionerna i Stockholm-Mälarregionen måste räknas till EU:s prioriterade ”stomnät”
• En utökning av EU:s stomnätet till norra Sverige, Norge och Finland är positivt
• Stockholm och Örebro ska fortsätta ses som särskilt viktiga transportnoder
• Östersjöns och Mälarens vattenvägar är viktiga för transporterna
• Det behövs en öppenhet för nya tekniska och innovativa transportlösningar

Klicka här för att läsa samrådssvaret i sin helhet.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 och år 2050. TEN-T är ett instrument som ska bidra till utvecklingen av den inre marknaden, främja sysselsättningen och bidra till en hållbar utveckling. Nu pågår en uppdatering av den europeiska transportpolitiken.