Nyheter

Samstämmighet i ny referensgrupp om stärkt lärarförsörjning

16 november samlades ett tjugotal representanter från akademi, kommuner, regioner, myndigheter och fackförbund för ett första referensgruppsmöte om stärkt lärarförsörjning. Under mötet gav deltagarna viktiga inspel till det fortsatta arbetet med den fördjupade kartläggningen.

Detta var första mötet i den nya referensgruppen. Syftet var att få en bredare avstämning som bidrar till en mer inkluderande och användbar kartläggning. Deltagarna gav viktiga inspel i det fortsatta arbetet med den fördjupade kartläggningen som kommer presenteras under ett resultatmöte 3 februari 2022.

Mått på tillgång på lärare

Referensgruppsmötet innehöll två större diskussionspunkter. Den första handlade om hur tillgång på lärare kan mätas. I den fördjupade kartläggningen är önskan att hitta ett lämpligt tillgångsmått på kommunal nivå då många studier om lärarförsörjning innehåller prognoser men inte tillgången på lärare. Deltagarna i referensgruppen kom fram till att andel lärare med lärarexamen kan vara ett bra mått på tillgången på lärare.

-Det finns såklart för- och nackdelar med alla statistiska mått, men andel lärare med lärarlegitimation är ett bra sätt att mäta lärartillgången, sade Peter Gabrielson, chef Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna på Högskolan Dalarna.

Vilka faktorer bidrar till stärkt lärarförsörjning?

Den andra diskussionen handlade om vad som avgör tillgång på lärare i en kommun ochvilka faktorer som är mer eller mindre viktiga. Referensgruppen hade en samstämmighet kring att faktorer som rör lärosätenas genomströmning, antal utbildningsplatser och närhet till lärosäte har betydelse för tillgång på lärare. Även faktorn ”attraktiv arbetsplats” som inkluderar rimlig arbetsbelastning, att få stöd från kollegor och chef samt möjlighet för fortbildning är viktig för hur tillgången på lärare ser ut.

Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg och sammankallande till skolchefsnätverket i Region Västmanland, tryckte på betydelsen av närhet och samverkan mellan lärosäte och kommun:

-Det är tydligt att närhet till en högskola med examensrätt inom specifika ämnen eller nivåer spelar roll för den kommunala tillgången på lärare. Även ett gott samarbete mellan kommun och lärosäte spelar in, jag tänker bland annat på övningsskoleverksamhet som kommunerna i vårt län upplever är en viktig pusselbit för skolans kompetensförsörjning.

Mer om Mälardalsrådets arbete med stärkt lärarförsörjning:

Mälardalsrådets En Bättre Matchning har sedan hösten 2020 arbetat med pedagogiska yrken med fokus på lärare med syfte att stärka lärarförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen.

Under 2020 genomfördes en pilotstudie. Resultat från kartläggning, intervjuer och möten med representanter från regioner, kommuner och akademi diskuterades resulterade i tre prioriterade områden:

Område 1: Fördjupad kartläggning

Område 2: Ökad genomströmning

Område 3: Arbetsintegrerad lärarutbildning

I samband med att de tre prioriterade områden tagits fram har också en ledningsgrupp och referensgrupp bildats för strategiskt bidrag och för bredare avstämningar.

Läs mer om arbetet med stärkt lärarförsörjning här.