Pedagogiska yrken med fokus på lärare

Enligt SCB:s lärarprognos (2019) kommer det 2033 att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare i Sverige. Den främsta anledningen är den stora ökningen av barn och elever men också en låg examensfrekvens och ett lågt söktryck på flera lärarutbildningar. Enligt Universitetskanslersämbetet skulle mer än en fjärdedel av alla som går gymnasiet behöva utbilda sig till lärare för att hantera lärarbristen.

Inom ramen för En Bättre Matchning inleddes hösten 2020 en pilotstudie för pedagogiska yrken där ambitionen är att i dialog mellan regioner, kommuner och lärosäten genomföra en behovsanalys av inom vilka områden ett storregionalt samarbete kan bidra till en stärkt lärarförsörjning. Pilotstudien och samtal om ett fortsatt arbete kommer att tas upp ett resultat- och dialogmöte under 2021.

Övergripande mål:

  • Att utifrån gemensamma prioriteringar mellan regioner, kommuner och lärosäten, i Stockholm-Mälarregionen stärka kompetensförsörjningen av lärare.