Storregional godsstrategi

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. En stor del av varorna fraktas in i regionen, riktad mot Sveriges största konsumentmarknad. Annat gods har sitt ursprung i regionens varuproduktion. Ytterligare godstransporter tillhör de transitflöden som korsar regionen och förgrenas ut i det europeiska TEN-T-nätet. Varutransporterna har ökat under de senaste decennierna och kommer enligt EU-kommissionen fortsätta öka med omkring 80% till 2050.

Med anledning av den snabba befolkningsökningen i Stockholm-Mälarregionen ökar regionens godstransporter i en snabbare takt än i riket som helhet. I Stockholm-Mälarregionen ökar godsvolymerna med ca 1,3 procent per år och i Stockholms län ökar med ca 1,5 procent per år.

Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som landets konkurrenskraft. En långsiktigt hållbar transport- och infrastrukturplanering är en förutsättning för en minskad miljö¬ och klimatbelastning. För att utveckla mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser behövs storregional samordning av olika godsflöden.

Arbetet med en storregional godsstrategi
Genom En Bättre Sits – Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland har parterna i de sju länen åtagit sig att utveckla en storregional godsstrategi. Denna godsstrategi ska omfatta en utvecklad samverkan och systemsyn på godsområdet, för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.

Arbetet med den storregionala godsstrategin har påbörjats och bedrivs inom ramen för En Bättre Sits. I en första fas sker inventering av befintliga kunskapsunderlag samt analysering av eventuella behov av uppdateringar och kompletteringar.

Viktiga utgångspunkter
¤ Storregional godsstrategi. Delrapport om mål, nuläge och utmaningar
¤ Tidigare arbete inom EBS, underlag och prioriteringar
¤ En Bättre Sits Storregional systemanalys 2016
¤ Trafikverkets underlag och förslag till nationell plan för transportsystemet
¤ Godstransportrådets strategi för Östra Mellansverige
¤ Näringslivets transportråds yttrande gällande transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029
Parallella processer på nationell- och länsnivå (exempelvis Stockholm)
Godsstrategier för Västra Götaland och Skåne, som benchmark