Nyheter

Storregionalt samarbete för förstärkt lärarförsörjning

Det råder lärarbrist i Stockholm-Mälarregionen. Fram till 2033 behövs 45 000 nya lärare enligt Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige. Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning bjöd in till ett arbetsmöte 3 november för att diskutera hur ett samarbete över läns- och kommungränserna kan stärka rarförsörjningen.  

 mötet deltog förutom tjänstepersoner från de deltagande regionerna och representanter från åtta lärosäten också förvaltningschefer från drygt tio kommuner. Tillsammans diskuterades det konkreta förslag för hur man kan stärka försörjningen av lärare, med särskilt fokus på området lärarutbildningsformer för att nå nya målgrupper”  

Ett av förslagen handlade om hur samverkan kan underlätta de begränsningar och administrativa bördor som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan innebära. 

- I dagsläget har olika lärosäten olika digitala system vilket skapar en större administrativ börda på kommuner som väljer att ta emot elever från flera universitet eller högskolor.  Detta försvårar för skolhuvudmännen och inte minst för handledarna att ta emot elever från flera universitet. Ett gemensamt system för alla lärosäten skulle underlätta för oss kommuner, sade Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Britt-Marie Sandin Andersson, utbildningsledare VFU på Högskolan i Gävlemenade att avsaknaden av ett gemensamt system innebär ett hinder även för eleverna.

- Ett gemensamt VFU- system för alla lärosäten, med ett gemensamt ersättningssystem, skulle underlätta för samverkan mellan skolhuvudman och lärosäten, oberoende av vilket lärosäte som studenten studerar vid. Detta skulle även visa på samverkan för att stödja de olika skolformernas lärarförsörjning, både i glesbygd och i tätort, sade Britt-Marie Sandin. 

Under vintern kommer fördjupade intervjuer att genomföras med kommunala representanterSyftet är att skapa en djupare förståelse för inom vilka frågor ett storregionalt samarbete kan stärka lärarförsörjningen. I början av 2021 planeras ett resultat- och dialogmöte där det fortsatta arbetet ska diskuteras. 

- Mötet visade att även om vi är i ett tidigt skede av arbetet så finns det här en stor potential till konkret nytta när vi samlar oss storregionalt, regioner, kommuner och lärosätensade Andreas Pernblad, processledare på Mälardalsrådet.  

Vill du veta mer om arbetet? Kontakta din region eller Mälardalsrådets kansli.