Nyheter

I Fukuoka är campus en motor i stadsutvecklingen

Dr. Hiroto Yasuura är vice rektor för Kyushu University i den japanska miljonstaden Fukuoka och leder även Fukuoka Asia Urban Research Centre. Han är en av talarna på Mälardalsrådets UniverCITY Partnerships konferens i oktober där han bland annat kommer att lyfta vilken roll universitet och särskilt campus-områden kan spela för en stad.

– Campus är ett viktigt grönt utrymme i staden och bidrar till dess naturliga miljöer. Men campus är också ett center för utbyte mellan människor, här samlas unga människor och bidrar till mänsklig kommunikation och utbyten. För det tredje är campus ett kreativt center där studenter och forskare skapar ny kultur och ny teknologi som sedan sprids till staden.

Kyushu är det största universitetet i Fukuoka och man flyttar nu sitt campus-område från östra delarna av staden till de västra. Samtidigt blir det betydligt större, 275 hektar mot tidigare 50. Hållbarhet, både miljömässigt och socialt är en ledstjärna i omvandlingen.

– Det nya campusområdet utvecklas med mycket liten påverkan på miljön, vad gäller vatten, energi, grönområden och det omgivande samhället. Vi har också planer i nästa steg på att utveckla det gamla campus-området till en avancerad smart stad, säger Hiroto Yasurra som intresserat sig för hur campus-flytten påverkar både staden och universitetet.

– Med mina erfarenheter från campusflytten  har jag lärt mig mycket om samverkan med myndigheter, näringsliv och medborgare och hur man löser problem, säger han och pekar ut några nyckelfaktorer:

  • Omfattande kommunikation med olika intressenter

  • Förståelse för universitetets roll i samhället

  • Användning av universitetscampus som en experimentverkstad för ny teknologi

  • Vikten av social acceptans för att implementera en ”smart stad” med ny teknologi


Hiroto Yasuura tar FDC, Fukuoka Directive Council, som ett exempel på hur olika aktörer kan samverka när det gäller olika samhällsutmaningar. FDC organiserar industri, universitet och lokala myndigheter, planerar och implementerar regionala utvecklingsstrategier och kreerar olika projekt.

– Diskussioner och utbyte av idéer från olika sektorer i FDC har bidragit till att skapa effektiva samarbeten för vår campusflytt. Jag tror också att universitetet bör omdefiniera sitt uppdrag kring regional utveckling. Att förändra attityder är en verkligt viktig utmaning.

Vill du veta mer om UniverCITY Partnerships konferensen, läs mer här.

Följ uppdateringar om konferensen på #UniverCITY

Mälardalsrådets uppdrag är att vara forum för samverkan i strategiska frågor, främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen och vara mötesplatsen för politik, näringsliv och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Vi samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle. Syftet är att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som för oss närmare varandra och stärker innovationsförmågan i regionen.