Nyheter

Sju län svarar EU om gods på järnväg

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om ​EU:s järnvägsnät för godstransporter. Regionerna delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg och att nätet måste följa förlängningen av den europeiska transportkorridoren ScanMed, som löper genom Skandinavien.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T). Regionen utgör Sveriges största konsumentmarknad, med en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. Varor för över 530 miljarder kronor exporteras från regionen varje år.

- Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionen som Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt får inte godstransporterna undantränga persontrafiken. Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen behöver stärkas för att förbättra tillgängligheten mellan knutpunkter i vår region och transportnoder i Europa, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Parterna i En Bättre Sits delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg. En gemensam EU-standard för längre godståg skulle stärka kapaciteten och förmågan att överföra transporter från väg till järnväg. Regionerna framhåller att järnvägsnäten måste följa en förlängning av den europeiska transportkorridoren ScanMed, som löper genom Skandinavien. Strategiska infrastruktursamarbeten som Mälardalsrådets En Bättre Sits-process behöver involveras i arbetet med järnvägsnätets utveckling.

Bakom samrådssvaret står företrädare för region Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Klicka här för att ta del av samrådssvaret om EU:s järnvägsnät för godstransporter.

 

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på ​www.malardalsradet.se

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik. Läs mer på ​www.enbattresits.se