Nyheter

Akademi och näringsliv diskuterade godsstrategin

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen arbetar Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete med att skapa en storregional godsstrategi. Arbetet leds av en politisk styrgrupp och involverar akademi och näringsliv. Den 14 februari arrangerades ett samrådsmöte för att diskutera de första resultaten av godsstrategiarbetet.

Åsa Tysklind, kanslichef för det nationella godstransportrådet, var positiv till framtagandet av en storregional godsstrategi.

- Godsfrågorna är viktiga, framför allt när det gäller utvecklingen av flödeseffektiviteten. Vilka flöden finns idag och vad behöver göras framåt för att underlätta transporterna, sade Åsa Tysklind.

Genom En Bättre Sits – Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen har parterna åtagit sig att utveckla en storregional godsstrategi. Denna godsstrategi ska omfatta en utvecklad samverkan och systemsyn på godsområdet, för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.

Jan Owe-Larsson (M), regionråd Region Östergötland och Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län leder arbetet. I en första fas har inventering av befintliga kunskapsunderlag samt analys av eventuella behov av uppdateringar och kompletteringar gjorts. Nu diskuteras vilka konkreta åtaganden som regionerna och kommunerna kan göra. Samt vad de offentliga aktörerna kan göra för att styra mot mer hållbara och effektiva transporter.

Ylva Arvidsson, chef för flygfrakt på Swedavia, tog upp flygfraktens betydelse för näringslivets utveckling.

- Det är bra att Mälardalsrådet tar upp de internationella transporterna i godsstrategin. Flyget är en viktig del av detta, och industrin påverkas i hög grad om en flyglinje flyttas från t ex Arlanda till Köpenhamn. 75-80 procent av flyggodset går på passagerarflygen, sade Ylva Arvidsson.

Klicka här för att läsa mer om den storregionala godsstrategin.