Nyheter

Irén Lejegren (S): Vi behöver En Bättre Matchning

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. När regionen växer med nya invånare och företag måste matchningen mellan studier och jobb hänga med. Annars riskerar vi växtvärk i våra regioner och kommuner. Vi måste fortsätta vårt storregionala samarbete kring strategisk kompetensförsörjning, skriver Irén Lejegren (S), regionråd i Örebro län och ordförande Mälardalsrådets En Bättre Matchning.

Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion med många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Här finns Sveriges största arbetsmarknad som tillsammans står för hälften av Sveriges BNP. Men när vår region växer med nya invånare och företag måste matchningen mellan studier och jobb hänga med. Annars riskerar vi växtvärk i våra regioner och kommuner.

Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. För att belägga med fakta har en ny rapport tagits fram om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. Rapporten visar det faktiska läget och behovet av en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud.

Bristen på arbetskraft är ett reellt problem som slår mot vår ekonomi. I rapporten beräknas matchningsgapet inom samhällsbyggare till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15-25 miljarder kronor under en tioårsperiod.

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Sedan 2017 samarbetar sju län i Mälardalsrådets En Bättre Matchning för att nå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av regionala politiker från de deltagande länen vars ansvarsområde är kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget samt en representant från Mälardalsrådets styrelse.

Samarbetet syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor gällande utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens. Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen stannar inte vid länsgränserna och på samma sätt ser vi storregionala funktionella samband inom kompetensförsörjningen. Därför måste vi fortsätta vårt storregionala samarbete kring strategisk kompetensförsörjning.

Irén Lejegren (S),
regionråd i Örebro län och ordförande Mälardalsrådets En Bättre Matchning.