Nu avgörs framtiden för EU:s transporter

16 november 2023
Under hösten väntas ett avgörande om hur EU:s transporter ska utvecklas fram till 2030 och vidare. Hur kommer transportkorridorerna byggas vidare, vilka krav kommer att ställas och vilka länkar saknas fortfarande i systemet? Cecilia Linder (M), Region Uppsala, representerade Mälardalsrådet när Europeiska kommissionen bjöd in parterna längs transportkorridoren ScanMed till ett möte i Bryssel den 14 november.
Cecilia Linder (M), regionråd och Mälardalsrådets styrelse, Pat Cox, korridorssamordnare ScanMed och Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Genom sin placering i centrala Skandinavien har Stockholm-Mälarregionen en viktig funktion i det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). Den internationella tillgängligheten är en förutsättning för välståndet i regionen men också viktig för andra delar av landet och våra grannländer. 150 miljoner ton gods lastas, lossas eller går genom regionen varje år och vår internationella flygplats Arlanda är även port mot omvärlden för boende i Åbo och andra delar av sydvästra Finland, sade Cecilia Linder (M), regionråd Region Uppsala och Mälardalsrådets styrelse.

Förhandlingar om en ny transportförordning
Nytt signalsystem för järnvägen, fler prioriterade transportnoder och ett utbyggt laddsystem för gröna transporter. Förutsättningarna och målen för EU:s transporter kommer att avgöras under hösten. Just nu pågår så kallade trilogförhandlingar mellan medlemsländernas regeringar, europaparlamentet och Kommissionen om en uppdaterad TEN-T-förordning. Målet är en förordning innan årsskiftet.

Korridorsforum i Bryssel 14 november.

Pat Cox är korridorssamordnare för den del av transportsystemet som sträcker sig från Skandinavien till Medelhavet (ScanMed) och rapporterade från det senaste i förhandlingarna under mötet, den nittonde upplagan av Korridorsforum. En av frågorna som togs upp var utvecklingen av stråket Oslo-Stockholm, som finns med i förslaget till ny stomnätskorridor.

– Förhandlingarna har gått framåt under det spanska ordförandeskapet. Vi har förhoppningar om att en ny TEN-T-förordning kommer att fastställas i december med implementering våren 2024. Vårt förslag är bland annat att antalet urbana noder ska öka från 88 till 424, sade Pat Cox.

– Den nya förordningen kommer att ha ett tydligare klimatperspektiv och ta ett samlat grepp om unionens transporter med närmare samordning mellan person- och godstransporter. Delvis nya frågeställningar kring digitala lösningar och militär mobilitet kommer också inkluderas. Huvudfrågorna ligger fast. Stomnätet ska var klart till 2030 och det utökade nätet med ERTMS ska vara på plats 2040, sade Martin Zeitler, seniorrådgivare Europeiska kommissionen.

Möte med Martin Zeitler, Europeiska kommissionen.

Stockholm-Mälarregionens internationella samband
Utvecklingen av TEN-T med länkarna mellan Stockholm-Mälarregionen och kringliggande länder var temat för Mälardalsrådets övriga möten i Bryssel. Bland annat med STRING-nätverket, som samlar regionerna från Oslo till Hamburg, Sydvästra Finland och ett brett rundabordssamtal arrangerat av SKR mellan de svenska regionerna och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Läs mer om Stockholm-Mälarregionens internationella samband i en ny rapport på Mälardalsrådets hemsida. Där finns även Mälardalsrådets ställningstaganden kring EU:s gröna transporter och utvecklingen av TEN-T.