Nyheter

Krönika: Nya stordåd väntar!

Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S): Vi har gjort det förut och nu gör vi det igen. I Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete visar vi gång efter annan att vi kan ena oss över läns- och partigränserna för en bättre transportinfrastruktur i Stockholm-Mälarregionen.

Vår förmåga att återkommande kunna landa gemensamma prioriteringar för infrastrukturen är viktig. Både för våra invånare i Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. Stockholm-Mälarregionen växer och vi måste möta tillväxten med nya lösningar. Fram till 2050 väntas befolkningen öka med 1,4 miljoner och godsmängderna beräknas öka med 65 procent till 2040. Med ökad trängsel på redan hårt belastade trafiksystem måste vi fortsätta vårt arbete för en bättre infrastruktur. Så att vi kan skapa En Bättre Sits för pendlare, En Bättre Sits för företagaren, En Bättre Sits för affärsresenären.

Den 18 januari 2019 tog vi nästa steg i det storregionala samarbetet. Tillsammans med drygt 60 andra politiska företrädare från våra kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen markerade vi startpunkten för en ny period som ska leda till en uppdaterad förteckning av våra infrastruktur­behov nästa år. Genom En Bättre Sits fokuserar vi på gemensamma praktiska lösningar, inte ideologiska låsningar.

Samverkan för att bygga något större är viktigare än att se till sin egna lilla pusselbit. Det storregionala perspektivet med en samsyn kring gemensamma prioriteringar har givit bra utfall i de nationella transportplanerna. Våra sju län är en viktig del av Sverige och en tillväxtmotor för hela landet. Genom att göra rätt analyser och prioriteringar kan vi bidra till att göra vardagen bättre inte bara för de som bor och verkar i vår region, utan för hela Sveriges utvecklingskraft.

Arbetet vilar på gedigna kunskapsunderlag och en stark tjänstemannaberedning från våra län och kommuner. Nya rapporter om regionens godstransporter och internationella tillgänglighet har publicerats under året. Nu fortsätter vår politiska process för att peka ut riktningen framåt.

Från Systemanalys 2016 fortsätter vi att driva på för ökad kapacitet på Ostkustbanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, rangerbangården i Hallsberg samt E4 och E18. Samtidigt värnar vi att redan beslutade åtgärder genomförs, som Ostlänken och Östliga förbindelsen. Vi har visserligen precis startat arbetet, men vi börjar inte med ett tomt blad. Vi har åstadkommit stordåd tidigare och vi kommer att göra det igen.

Nya stordåd på vägen mot Systemanalys 2020 väntar. Vill du veta mer? Hör av dig till Mälardalsrådet!

 

Kristoffer Tamsons (M)

trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits

Monica Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits