Pressmeddelande: Regeringens infrastrukturplan – viktiga satsningar välkomnas

13 juni 2022
Regeringen har idag tagit beslut om vilka infrastruktursatsningar som ska göras fram till 2033. Beslutet innebär delvis stora segrar för Stockholm-Mälarregionen – Fyrspår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Hjulstabron finns med. Flera av de spår och vägar som de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har efterfrågat saknas dock i regeringens plan. Det innebär fortsatta förseningar för regionens vardagspendlare, missade klimateffekter och uteblivna miljardintäkter till statskassan.

– Nationell plan innehåller flera viktiga delsegrar för Stockholm-Mälardalen. Samtidigt saknas ett flertal satsningar som de sju länen gemensamt prioriterat som viktiga för Stockholm-Mälarregionens transportsystem som helhet. Det tillsammans med en växande underhållsskuld på järnvägen utan fullgod lösning riskerar att sätta vardagspendlarna på vänt, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet.

Att regeringen håller sin del av ingånget avtal vad gäller Fyrspår Uppsala, satsar på Tvärförbindelse Södertörn, genomför satsningen på Hjulstabron är mycket välkomnat. Samtidigt saknas ett flertal satsningar för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Särskilt bekymmersamt är en utebliven ombyggnad av Västerås C, trots överenskommelser, samt att flaskhalsar kvarstår längs både Mälarbanan och Svealandsbanan. Regeringen ger också uppdrag om en ny utredning av landtransporter till och från Arlanda flygplats inför nästa planrevidering, dock får behoven anses tämligen välutredda. Från En Bättre Sits-samarbetet lyfts i stället fram behovet av utökad kapacitet av E4 till Arlanda.

Vidare är det viktigt att anslagen för trimningsåtgärder möter de behov som länen i En Bättre Sits-samarbetet identifierat tillsammans med Trafikverket samt att behoven i Hallsberg ryms inom satsningar på LTS (långa tunga tåg) och trimningsåtgärder.

I Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samarbetar Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland för att regeringen ska veta vilka spår, vägar och farleder som behöver rustas upp och utvecklas utifrån ett systemperspektiv. En Nyttoanalys från Mälardalsrådet visar att samhällsnyttan hade varit 119 miljarder kronor om regeringen tagit ett helhetsgrepp vid förbättring av Stockholm-Mälarregionens transporter.

Tydliga prioriteringar för en bättre infrastruktur  
Regeringen har tagit beslut om vilka infrastruktursatsningar som ska göras fram till 2033. Inför regeringens beslut presenterade Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits tydliga krav på regeringen om vad som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Mälardalsrådet 
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se