EBS nuläge och utmaningar i Östra Mellansverige

Detta dokument är en översiktlig sammanställning av de kartläggningar och politiska diskussioner om nuläge och utmaningar som har skett i de fyra temagrupperna september 2013 till februari 2014. Syftet är att översiktligt sammanställa gruppernas arbete och lägga grunden för en helhetsbild i en kommande regional systemanalys. Dokumentet gör inte anspråk på att ge en komplett bild, utan ska ses som ett underlag för fortsatt arbete. De gemensamma prioriteringarna i EBS-arbetet finns fortsatt i de tidigare fastlagda dokumenten, regional systemanalys, övergripande mål och PM.