Nyheter

Remissvar presenterades på Infrastrukturdepartementet

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är eniga om riktningen för framtidens transporter. Den 16 december presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) ett gemensamt remissvar om infrastrukturens inriktning för infrastrukturminister Tomas Eneroth. Regeringen går nu vidare i arbetet med en ny infrastrukturproposition till våren 2021.

- Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete visar att praktiska lösningar slår politiska låsningar. Det är imponerande att se era exempel på hur den regionala och nationella nyttan hänger samman. Jag delar bilden att en av de största utmaningarna är hur kapacitetsbristen på järnvägen ska lösas. Ni visar gedigna analyser och jag ser fram emot en fortsatt bra dialog i det kommande arbetet, sade Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland presenterade det remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag som har tagits fram inom En Bättre Sits. Remissmötet arrangerades av Infrastrukturdepartementet för att höra hur parterna runt om i landet ställer sig till Trafikverkets förslag.

- Vi är sju län som står bakom samma Systemanalys och prioritering för den framtida infrastrukturutvecklingen. Tillgänglighet och funktionalitet måste garanteras och då måste drift och underhåll prioriteras. Särskilt i de storregionala stråken med stora trafik- och godsflöden, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet.

- Utgångspunkten för det kommande arbetet med infrastrukturpropositionen måste vara att åtgärder i gällande plan ska slutföras. I inriktningsunderlaget tar Trafikverket upp svårigheten att kunna leverera inom befintliga planramar. Detta måste hanteras. Kommuner, regioner och det omgivande samhället måste kunna lita på att Trafikverkets planer inte ändras från en planperiod till en annan, sade Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

- Kompetensförsörjning och infrastrukturutveckling hänger ihop. Jag har tidigare haft kontakt med Mälardalsrådets En Bättre Matchning och det är tydligt hur kompetensförsörjningen är en bärande del i arbetet för framtidens transporter, sade Malin Cederfeldt Östberg (S), statssekreterare Infrastrukturdepartementet.

Trafikverket har presenterat ett inriktningsunderlag inför det fortsatta arbetet med den nationella infrastrukturplanen. Underlaget är ett stöd för ekonomiska vägval, prioriteringar och möjliga åtgärder för den kommande infrastrukturpropositionen. För att inhämta synpunkter tidigt i processen, under pågående remittering, genomför infrastrukturminister Tomas Eneroth remissmöten med Mälardalsrådet och andra företrädare för regioner, branscher, näringsliv och fackförbund.

De sju länen i En Bättre Sits har nyligen presenterat den gemensamma utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen (”Systemanalys 2020”). Det gemensamma remissvaret om inriktningsunderlaget kommer att överlämnas till Infrastrukturdepartementet i januari. Se nedan för att titta på presentationen från dagen.