Nyheter

Gods i fokus när Systemanalys 2020 diskuterades i Region Uppsala

Varje år passerar 150 miljoner ton gods Stockholm-Mälarregionen. Hur svarar Region Uppsala och övriga regioner upp mot framtidens resor och transporter? Den 12 juni deltog Mälardalsrådet på Region Uppsalas samrådsdag med länets kommuner för att berätta om Systemanalys 2020 och den storregionala godsstrategin. 

Genom systemanalysen står Stockholm-Mälarregionens regioner eniga bakom strategin för det storregionala transportsystemet. Tillsammans med godsstrategin bildar dokumenten en utgångspunkt för Mälardalsrådets gemensamma prioriteringar och Region Uppsalas arbete med länsplan och smartare godslösningar.Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun. Pressbild.

- Arbetet med den storregionala godsstrategin har löpt på bra, säger Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun och en av ledamöterna i den politiska temagruppen om godstransporter. Det har varit intressanta vägvalsdiskussioner och hög nivå på underlagen som har tagits fram. Nu gäller det att gå från ord till handling och använda strategin för det lokala arbetet.

70 politiker i fyra temagrupper
Mälardalsrådets arbete med en uppdaterad storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen har pågått sedan 2018 och samlat över 70 politiska företrädare från kommuner och regioner. Arbetet har pågått i fyra politiska temagrupper: Framtidens resande, Storregional kollektivtrafik, Storregional godsstrategi samt Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet. I den sistnämnda gruppen har Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala varit sammankallande och han var även värd för kommunsamrådet.

Under webbinariet presenterade Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg Region Uppsala, förslaget till storregional godsstrategi tillsammans med några av de politiker som har deltagit i arbetet. Förslaget till storregional godsstrategi behandlas i regionerna under sommaren och hösten. En första version (ej layoutad version) kan laddas ner här.