Nyheter

Systemanalys 2020 i Region Västmanland

Hur kommer framtidens resor att se ut i Västmanland och i Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet bjöds in till Region Västmanland den 12 juni för att diskutera Systemanalys 2020, den uppdaterade och politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Bland de prioriterade behoven för framtidens resor pekar Systemanalys 2020 ut både en ombyggnad av Västerås central och förbättrade farleder för Mälarsjöfarten.

- Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete betyder mycket för infrastrukturplaneringen i Region Västmanland. Det är en styrka att vi kan samarbeta med över kommun- och länsgränser och gå fram med en gemensam prioritering för framtidens resor. Det ger en god grund för det arbete som vi gör med vår länsplan, sade Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande Region Västmanland.

Mötet i samverkansnämnden Strategisk regional beredning samlade både regionstyrelsen och presidierna från kommunerna i regionen. Flera av de förtroendevalda har deltagit i arbetet med uppdateringen av Systemanalys 2020, som samlade över 70 förtroendevalda från hela Stockholm-Mälarregionen. Från Västmanland deltog bland andra oppositionsregionråden Jenny Landernäs (M) och Tomas Högström (M).

Sammankallande i temagruppen för storregional kollektivtrafik var regionrådet Tommy Levinsson (S). Med resandeutvecklingen under de senaste decennierna manade han till ökade ambitioner och snabbare åtgärder i regionaltågssystemet.

Systemanalysen bereds under sommaren för beslut i början av hösten. Parallellt behandlas den storregionala godsstrategin med strategier och åtgärder för smartare godstransporter i Stockholm-Mälarregionen. Jenny Landernäs (M) och Elizabeth Salomonsson (S), Köpings kommun, har representerat Region Västmanland i arbetet med den storregionala godsstrategin.

- Vi behöver gå från planer till verkstad när det gäller förbättrade godstransporter i Stockholm-Mälarregionen, sade Jenny Landernäs (M). Det behövs konkreta åtgärder som bidrar till både samhällsnytta och tillväxt i regionen. Ett första steg är att etablera ett storregionalt godstransportråd för utvecklad dialog med näringslivet.