Nyheter

Pressmeddelande: Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på vägar och järnvägar måste tas om hand som en grundförutsättning för nya investeringar. Kompetensförsörjningsfrågan måste ses som en given del i den nationella planeringen.

- Mälardalsrådet delar Trafikverkets bild att infrastrukturbehoven är stora, samtidigt som systemet är underfinansierat. Att lösa underhållsskulden är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. I Stockholm-Mälarregionen reser varje dag 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Om inte infrastrukturen fungerar i Stockholm-Mälarregionen drabbas trafiken i hela landet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Trafikverket har presenterat ett inriktningsunderlag inför det fortsatta arbetet med den nationella infrastrukturplanen. Underlaget är ett stöd för ekonomiska vägval, prioriteringar och möjliga åtgärder för den kommande infrastrukturpropositionen. I arbetet har Trafikverket samrått med Mälardalsrådet och andra regionala aktörer. Inriktningsunderlaget kommer att diskuteras i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning och lämnas som ett remissvar till Trafikverket.

- Mälardalsrådet ser positivt på Trafikverkets arbetssätt med kunskapsinhämtning från de aktörer som hanterar infrastrukturen och dess effekter i landet. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har nyligen presenterat den gemensamma utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen (”Systemanalys 2020”). Här finns ett gediget kunskapsunderlag som lämnats till Trafikverket, säger Maria Nimvik Stern.

- I våra underlag har vi även belyst bristen på kompetens inom samhällsbyggaryrken och det är positivt att frågan ges utrymme i inriktningsunderlaget. Det gäller bland annat aspekterna kring behovet av en ökad tillgång till utbildningar, en stärkt attraktivitet och breddad rekrytering, säger Maria Nimvik Stern.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se