Nyheter

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för samhället?

En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets storregionala infrastruktursamarbete.

Med utgångspunkt i Systemanalys 2020 har en Nyttoanalys tagits fram, som visar att den samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet.

58 miljarder i restidsnyttor
- Kortare restider till jobb och studier. Framför allt i de storregionala stråken längst t.ex. Ostkustbanan och Ostlänken
2,6 miljarder i godsnyttor
- Mer effektiva transporter på järnvägen, Mälarsjöfarten och på Förbifart Stockholm
27 miljarder i inkomsteffekter
- Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter
8,5 miljarder i miljönyttor
- Utvecklad kollektivtrafik, minskade koldioxidutsläpp, en viktig pusselbit för att nå klimatmålen

Transportnav för hela Sverige
I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Tydlig prioritering när resurserna är begränsade
De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.

Prislapp på trasiga spår och vägar
Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna satt en prislapp på den eftersatta infrastrukturen. Nyttoanalysen visar vilket mervärde som skapas om En Bättre Sits prioriterade åtgärder genomförs fram till 2030. Analysen visar även vilka samhällsnyttor som riskerar att utebli utan finansiering. Nyttoanalysen visar att den samhällsekonomiska nyttan av En Bättre Sits åtgärder uppgår till minst 96,1 miljarder kronor.

Ytterligare nyttor om 19,2 miljarder kronor skulle uppstå i övriga delar av landet när resorna går snabbare till och från Stockholm-Mälarregionen. Till detta kommer fastighetsnyttor om 30 miljarder kronor. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor. Ett starkt argument för att satsa på infrastruktur där nytta är som störst för pendlarna och företagen

Läs rapporten här.