Nyheter

Ny fas i En bättre sits-arbetet

Det handlar inledningsvis om ny kunskap inom persontrafik och godsfrågor som ligger i fokus.Det är fortsatt Mälardalsrådet och den lilla tjänstemannagruppen med länsplaneansvariga som driver arbetet, nu även i nära samverkan med Mälab med tanke på trafikeringsfrågorna. Ett möte med den bredare tjänstemannagruppen i En bättre sits (EBS) hålls den 21 september för att diskutera förslag till arbetsupplägg för en ny EBS-process.

De kunskapsunderlag som diskuteras omfattar bland annat pendlingsstatistik och trafikanträkningar för kollektivtrafikpendlingen i Stockholm-Mälarregionen.
På godssidan deltar Mälardalsrådet i projektet ”Effektiv transportlogistik” som är ett delprojekt i SATSA, ”Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen”. Syftet är bland annat att nå ökade kunskaper och en starkare samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv kring planering av transportlogistik.

SATSA-projektet och dess resultat blir en viktig del i det kommande arbetet med godsfrågor inom ramen för En bättre sits.