Nyheter

OECD synar Sverige

Men framgångssagan ställs nu inför stora utmaningar i den ekonomiska krisens kölvatten. För att lyckas ta till vara möjligheter i landets alla regioner, måste utvecklingssamarbetet på regional nivå stärkas.
OECD rekommenderar Sverige att öka manöverutrymmet för regionala aktörer att utveckla tillväxtstrategier som bygger på regionala förutsättningar. Det ställer samtidigt krav på att mer makt flyttas över till den regionala nivån, samt en förbättrad samordning av olika utvecklingsinsatser på regional nivå. Dessutom måste utvecklingsarbetet på regional nivå bli mycket bättre på att få med näringslivet exempelvis när det gäller investeringar, s k PPP-lösningar.

Även innovationspolitiken måste få mer inslag av entreprenörskap för att kommersialiseringen av forskningsresultat ska generera tillväxt. OECD pekar dessutom på att samspelet mellan storstadsregionerna och de glest befolkade regionerna måste bli starkare.

Detta var några rekommendationer som OECD presenterade vid en konferens den 3 februari i Stockholm. Rapporten som låg till grund för konferensen är framtagen på uppdrag av näringsminister Maud Olofsson, som i sin kommentar särskilt betonade vikten av att stärka samverkan med näringslivet i det regionala tillväxtarbetet för att nå resultat. Näringsministern underströk även vikten av ett strategiskt och effektivt tillväxtsamarbete på regional nivå som en förutsättning för den nationella nivån att kunna leverera det som regionerna behöver för att lyckas.

- Den vertikala och horisontella samordningen av insatser har fungerat utmärkt under den här ekonomiska krisen, slog Maud Olofsson fast.

Ett genomgående problemtema som flera medverkande annars återvände till var just avsaknaden av den nationella nivåns samordning av sin sektorspolitik. Enligt Dorothée Allain-Dupré, OECD, är det snarare avsaknaden av ett tydligt ramverk för hur samverkan mellan nationell och regional nivå ska utformas som är det stora problemet:

- Ramverket bör ha inslag av kontraktuella överenskommelser mellan nivåerna. De verktyg som används idag, såsom RTP och RUP, är inte tillräckligt starka i det avseendet, sa Dorothée Allain-Dupré.

Enligt Dorothée Allain-Dupré skulle ett sådant ramverk även underlätta samordningen av den nationella sektorspolitiken på regional nivå och det skulle framförallt underlätta uppföljningen av resultat.

Men OECD-experterna fick även viss kritik. Enligt Christian Ketels, Handelshögskolan i Stockholm, är flera av de problem och rekommendationer som OECD beskriver i rapporten väldigt lika rekommendationerna i den territoriella rapporten om Stockholm-Mälarregionen från 2006. Det fick Christian Ketels att utbrista:
- Det känns som en déjà-vu-upplevelse: har det inte hänt något sedan dess?, frågade Christian Ketels.