Nyheter

Pressmeddelande: Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.


En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag samt en utvecklad handel och godstransport i regionen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

- Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad, men har också en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, så ökar även behovet av godstransporter. Det krävs med detta ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur, både vägar, järnvägar, flyg och vattenvägar behöver stärkas. En storregional godsstrategi är tänkt att bidra i det arbetet och den här delrapporten är ett viktigt steg på vägen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande En Bättre Sits.

- Godstransportarbetet i regionen förväntas vara 65 procent större år 2040 än vad det är idag. Samtidigt växer även persontransporterna, som i hög grad nyttjar samma infrastruktur. Genom att identifiera kritiska faktorer i arbetet för effektiva och hållbara godstransporter kan vi ligga steget före i vår transportinfrastrukturplanering. Delrapporten ger oss en god bild av nuläget, säger Monica Johansson (S), finanslandstingsråd Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

- Det behövs ett helhetsgrepp om Stockholm-Mälarregionens godstransporter. Dagens förhållanden är inte förenliga med ambitionen att öka energieffektiviteten i och minska utsläppen från transportsystemet. Framför allt vägtransporternas omfattning och tillväxt utgör ett hinder i uppfyllandet av målen, säger Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

- En överföring av gods från väg till järnväg och sjötransporter samt en ökad användning av intermodala transporter behövs för att öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet. Med en bättre användning av sjöfarten och befintliga vattenvägar kan vi stärka vår internationella konkurrenskraft och öka tillgängligheten för person- och godstrafik i det storregionala transportsystemet, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland.

- Stockholm-Mälarregionen är hela Sveriges transportnav och en del i ett större transeuropeiskt transportsystem. En storregional godsstrategi måste se mål, nuläge och utmaningar i ett brett perspektiv. Att säkerställa tillförlitliga och effektiva transporter till, från och inom regionen är avgörande för landets ekonomiska utveckling, men också en förutsättning för en minskad miljö- och klimatbelastning. Då måste vi underlätta för godstransporter på vatten och på räls, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd Region Örebro län.

- Det krävs en omställning av vägtrafiken till förnyelsebara drivmedel för att uppnå fossilfria transporter. El, biogas, vätgas och biodiesel kan alla vara en del av omställningen, men för det krävs en heltäckande infrastruktur både på nationell och europeisk nivå. Det låga kapacitetsutnyttjanden och tomma lastbilstransporter är en utmaning. I vägtrafiken kör omkring en fjärdedel av europeiska lastbilar helt tomma och fyllnadsgraden ligger totalt sett endast på cirka 50 procent, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd Region Östergötland.

- Komplexiteten i transportsystemet har tilltagit och drivs på av en ökad globalisering och digitalisering. Goda förbindelser mellan Stockholm-Mälarregionens hamnar och kombiterminaler är avgörande för vår internationella konkurrenskraft. En storregional godsstrategi är en viktig pusselbit i skapandet av hållbara varuflöden till och från Gotland, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande Region Gotland.

Seminarium om den storregionala godsstrategins delrapport i Almedalen 4 juli
Den storregionala godsstrategins delrapport presenteras på Mälardalsrådets seminarium i Almedalen den 4 juli kl 13:30. På seminariet deltar bland andra Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits, Mattias Dahl, VD Transportföretagen, Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande riksdagens trafikutskott och Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens trafikutskott. Läs mer om seminariet här!

Klicka här för att ladda ner den storregionala godsstrategins delrapport!
Klicka här för att ladda ner sammanfattningen av den storregionala godsstrategins delrapport!


Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.


Artikeln är en kopia av Mälardalsrådets pressmeddelande på Mynewsdesk.