Nyheter

Satsa snabbare! -regionens syn på Nationella transportplanen 2010-2021

Förslaget till nartionell transportplan svarar i stora drag mot regionens behov. Men det är regionen som gjort de tuffa prioriteringarna och som bidrar med en hög grad av medfinansiering. Det konstaterar ansvariga aktörer i Stockholm-Mälarregionen i en gemensam skrivelse.

Dessutom konstateras att många av investeringarna kommer för sent för en region i stark tillväxt. Det allvarligaste exemplet är att Citybanan är klar 2017, men med nuvarande förslag får inte kollektivtrafiken full effekt förrän 2030.

Tuffa prioriteringar
Stockholm-Mälarregionens gemensamma systemanalys från 2008 är resultatet av ett djupt processat och väl förankrat arbete med gemensam prioriteringslista för länen i regionen. Många objekt har lämnats utanför den hårt prioriterade listan. Denna prioritering ligger till grund för de förväntade behov av investeringar som finns i regionen för planperioden 2010-2021.

Sena investeringar
Förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 svarar i stora drag mot regionens behov beträffande åtgärder i Stockholms län men det finns fortsatt en del brister såväl i Stockholms län som i Mälarlänen. Mycket av det som ingår i förslaget kan genomföras tack vare en hög grad av medfinansiering. Många av investering¬arna ligger dock långt fram i tiden och kommer sent för att möta de ökande behoven från en region i stark tillväxt. För Mälarlänen har utbyggnadstakten av det nationella vägnätet, särskilt med koppling till hastighetsöversynen, stor strukturell betydelse.

Hög grad av medfinansiering
Hela Stockholm-Mälarregionen bidrar till medfinansiering av Citybanan och den därtill kopplade utbyggnaden av fyrspår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. I förslaget till nationell plan 2010 - 2021 har 4,6 mdkr av en beräknad totalkostnad på 11,6 mdkr reserverats för genomförande av denna utbyggnad, dvs cirka 40 % av kostnaden. Järnvägsutredningen visar att det tar 10-12 år att genomföra utbyggnad av delen Barkarby-Tomteboda , vilket får till följd att ett fullständigt fyrspår från Stockholm Södra till Kallhäll inte finns på plats förrän kring 2030. Detta innebär också att färdigställandet av Citybanan år 2017 inte får full effekt för kollektivtrafiken förrän år 2030.

Reservera medel – öka takten!
Det är angeläget att medel reserveras i Nationell plan så att byggandet av delen Barkarby-Tomteboda kommer igång 2013 och att tidsskill¬naden i färdigställandet av Citybanan och Tomteboda-Kallhäll minimeras. Detta är av avgörande betydelse för såväl SL:s pendeltågstrafik som den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Utvecklingen av tågtrafikens kapacitet och kvalitet skapar förutsättningar för en växande arbetsmarknad i Stockholm-Mälarregionen och därmed också ett minskat utanförskap för många människor.

Bakgrund
Samarbetet på infrastruktur- och transportområdet inom de fem länen i Stockholm-Mälarregionen har pågått i många år. De fem senaste åren har det skett under begreppet ”En bättre sits”. I det breda processarbetet har varje län och varje riksdagsparti varit representerat. Därutöver har flera andra aktörer deltagit, exempelvis trafikverken och trafikhuvudmännen. I dag står ”En bättre sits” för ett starkt storregionalt samarbete med gemensam målbild 2030 och tydliga prioriteringar för regionens behov av satsningar inom infrastrukturområdet.