Nyheter

Modalt skifte och elektrifiering i fokus för Godstransportrådet

Arbetet för mer hållbara och effektiva godstransporter i Stockholm-Mälarregionen konkretiseras ytterligare. När det storregionala Godstransportrådet sammanträdde den 17 september var fokus på de två temaområdena modalt skifte och elektrifiering. Områdena kommer att prioriteras i ett första steg när godstransportrådet går vidare med att realisera godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen.

- Vi ska visa på handlingskraft i godstransportrådet. Här samlas politik, akademi och näringsliv för att ta ett samlat grepp om godstransporterna. Samtidigt måste vi prioritera var vi ska börja vårt arbete och här börjar vi med modalt skifte och elektrifieringen. Två områden som har mycket stor påverkan på våra transporter, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. 

För att möta klimatutmaningarna och underlätta godstransporternas framkomlighet har Mälardalsrådet och Trafikverket etablerat ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Utgångspunkten för arbetet är att förverkliga En Bättre Sits Storregionala godsstrategi samt stödja genomförande av Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart. Godstransportrådet samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för ökad hållbarhet i godstransporterna. 

Fokus på modalt skifte och elektrifiering 
Godstransportrådet har många frågor på sitt bord, men efter diskussioner under våren och sommaren går nu arbetet vidare med de två temaområdena modalt skifte och elektrifiering. Under Godstransportrådets Workshopdag den 23 juni inhämtades viktiga från rådets Referensgrupp, där bland annat företag, kommuner och intresseorganisationer ingår. Nu har handlingsplaner för respektive temaområde tagits fram och fastställts. Dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta beredningsarbetet i rådet. Nästa möte i Godstransportrådet är i samband med Godsdagen den 19 november. 

Anders Josephsson från Transportföretagen nämnde satsningen på elektrifiering av lastbilstransporter i Tyskland.

- Den tyska regeringen har avsatt stora summor för att stödja transportnäringen att ställa om till eldrift, såväl investeringar i eldrivna lastbilar som laddinfrastruktur får ett direkt, och betydande, stöd av den tyska staten, sade Anders Josephsson, näringspolitisk expert Transportföretagen.

Presentationer under Godstransportrådets möte den 17 september
Adnavem - Seamless automation of International Freight
Energiföretagen - Elektrifiering
Temagrupp modalt skifte - 210917
Temagrupp elektrifiering - 210917