Nyheter

Starkt stöd bakom Arlanda

Arlandas fortsatta utveckling stod i fokus när politikerna i En Bättre Sits samlades på flygplatsen den 6 september. På dagordningen stod även fortsatta diskussioner om prioriteringarna för transportsystemet. Att upprätthålla goda transporter till och från Arlanda är centralt i transportsystemet och kommer att vara ett fortsatt fokus i Mälardalsrådets prioriteringsarbete för en bättre infrastruktur i regionen.


Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete samlade drygt 60 kommunalråd och regionråd på Arlanda flygplats den 6 september för att diskutera flygplatsens fortsatta utveckling och de fortsatta prioriteringarna för transportsystemet. Genom En Bättre Sits har länen enats om övergripande storregionala mål för Stockholm-­Mälarregionen och ett av dessa är att stärka förbindelserna till Arlanda.

Under dagen hölls möten med bland andra Jonas Abrahamsson, VD Swedavia och Peder Grunditz, flygplatsdirektör Arlanda. Lena Wennberg, miljöchef Swedavia, berättade om flygbranschens arbete för att minska klimatpåverkan. Presentationerna från dagen kan laddas ner längre ner på sidan.

- Arlanda är världens mest klimatsmarta flygplats och vi ska fortsatt vara en internationell förebild. Flyget måste ställa om och bli hållbart men också kunna vara en del av framtiden. Branschen skapar stor mervärden för svensk ekonomi. Debatten om klimatutmaningarna ska föras och den för frågorna framåt. Vårt samarbete med Stockholm-Mälarregionen är viktigt. Vi kan alla hjälpas åt att ha ett helhetsperspektiv och kraftsamla till gagn för regionen och landet, sade Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.


- Att samla 60 kommun- och regionpolitiker från Stockholm-Mälardalsregionen på Arlanda har ett viktigt symbolvärde för att markera flygplatsens nytta som tillväxtnod, inte bara för Stockholm-Mälarregionen utan hela Sverige. Vi vill med detta också markera vikten av att Arlandas framtid säkras, kommunikationerna till och från flygplatsen utvecklas och att infrastrukturen förbättras. Det är avgörande för en levande och växande Stockholm-Mälarregion, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Mälardalsrådet.


- Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Stockholm-Mälarregionens och i förlängningen hela Sveriges konkurrenskraft. Varje år passerar över 26 miljoner passagerare flygplatsen. Arlanda är en viktig nod i regionens transportsystem och en av våra viktigaste portar mot omvärlden. En förutsättning för att upprätthålla våra internationella kontakter och gynna flöden av gods och tjänster. För ett litet exportberoende land och en importberoende region kan inte Arlandas betydelse förminskas, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Under dagen sammanträdde de politiska arbetsgrupperna i En Bättre Sits för att diskutera underlag och rapporter som kommer att ligga till grund för Systemanalys 2020.

Presentationer från dagen kan laddas ner här
Swedavia - EBS på Arlanda
Swedavia - Angöring Arlanda
Swedavia - Flygfrakt
PostNord - E-handelns utveckling
Trafikverket - Analys av spår- och väginfrastrukturen till och från Arlanda
Region Stockholm - Godsstrategi
Stockholms stad - Godsutmaningar för en kommun

Se bilder från dagen i vårt Facebook-album.

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har under året arbetat med en ny analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet leds av 70 ledande politiker från de åtta länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg och Gotland), som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.