En Bättre Matchning för kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Genom Mälardalsrådets En Bättre Matchning arbetar sju län med strategisk kompetensförsörjning i ett storregionalt perspektiv. Sedan 2017 har samarbetet stärkt relationerna med de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen och arbetat för en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud.

En samsyn och ett gemensamt agerande ökar förutsättningarna för att få genomslag för gemensamma prioriteringar. Under Mälartinget deltog styrgruppen för En Bättre Matchning på scenen för att berätta om sitt arbete.

Varför är det så viktigt att samarbeta kring den strategiska kompetensförsörjningen?

Irén Lejegren (S), regionråd Örebro län:

– När vi har börjat titta på det här så har insikten förstärkts hela tiden, det fungerar inte särskilt bra. Kompetensfrågorna är den kanske största utmaning vi har, vi har brister inom alla områden, oavsett om vi pratar om arkitekter eller förskollärare.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd, region Uppsala:

– Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har vi en dialog kring matchning och utbud med universitet och högskolor inom länet. Men vi ser att arbetsmarknad och lärosäten inte håller sig inom länsgränserna. Vi måste arbeta i ett större perspektiv och här kan En Bättre Matchning spela en roll.

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland:

– Vi har en situation där universiteten ska konkurrera med varandra. För att säkerställa att de kompetenser vi behöver finns tillgängliga måste universiteten samverka med varandra, detta är något vi genom En Bättre Matchning kan bidra till.

Magnus Svensson (S), regionråd Region Gävleborg:

–Ingen region, inget lärosäte är en egen ö. Det här bygger på samverkan.  Ska vi skapa gemensamma kompetenser och gemensamma resurser, då handlar det om att hitta samverkan som gynnar studenterna och arbetsmarknaden så den får rätt kompetenser.

Gustaf Hemming (C), regionråd, Region Stockholm:

–Stockholm-Mälarregionen har världens bästa industri på många områden, men den har allt svårare att täcka sina kompetensbehov, vilket gör att företagen inte kan växa. Vi måste lyssna på de allt mer desperata ropen på en bättre kompetensförsörjning för att behålla den positiva utvecklingen.

Martin Tollén (S), regionråd Region Östergötland:

– När saker och ting går fel är det nästan uteslutande på grund av att människor som borde prata inte pratat med varandra. Tillsammans har vi alla de verktygen som behövs för att skapa bra förutsättningar där En Bättre Matchning är en mötesplats för att göra jobbet.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, region Sörmland:

– Det här kan vi koppla ihop med vårt arbete inom En Bättre Sits. För att stärka vår internationella konkurrenskraft behöver vi ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt effektivt transportsystem, för både människor och gods. Men vi behöver också forskning, innovation och tillgång till lärosäten som kan utbilda de som ska bygga, rita och räkna.

Johan Örjes (S), ledamot i Mälardalsrådets styrelse:

– Jag är glad för att Mälardalsrådet har kunnat vara en arena och en mötesplats för det storregionala samarbetet. Mälardalsrådet kan hjälpa till och uppfylla medlemmarnas behov.

Lärosätena i Stockholm-Mälarregionen spelar en central roll i det fortsatta arbetet med En Bättre Matchning. På Mälartinget deltog KTH och Mälardalens högskola. Inför det fortsatta arbetet fick lärosätena frågan: Hur får vi En Bättre Matchning mellan arbetsmarknadens behov och studenternas kunskap?

Helena Jerregård, vice rektor vid Mälardalens högskola:

– Utbildningssystemet behöver förändras för att vi ska kunna möta behoven av ett livslångt lärande. Vi behöver hitta andra former att studera med fri fart och fri start. Näringslivet och regionerna behöver också hjälpa till med rekryteringen till utbildningar.

Mikael Östling, prorektor KTH:

– Jag vill bjuda in regioner och kommuner att utnyttja våra studenter för exempelvis examensarbeten och formulera uppdrag utifrån deras samhällsutmaningar. Vi har också en outnyttjad resurs i form av internationella studenter på masters- och doktorandnivå. Vi kan bli bättre på att erbjuda dessa superstudenter intressanta jobb i hela Stockholm-Mälarregionen.