En Bättre Sits temagruppsarbete

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut vägen mot en bättre transportinfrastruktur.

I En Bättre Sits arbetar 70 politiska företrädare från kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen i fyra temagrupper för att skapa bra underlag inför Systemanalys 2020. Grupperna är Framtidens resande, Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft, Storregional kollektivtrafik och den Storregionala godsstrategin.

På Mälartinget deltog representanter för de fyra grupperna för att berätta om det pågående arbetet.

Storregional kollektivtrafik

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland

– Vi gör Mälardalen mindre. Ett exempel är Region Express, som gör att Örebro kommer närmare Stockholm. Vi tittar också på små åtgärder och ser till att jobba tillsammans med Trafikverket för att öka robustheten i systemet.

Daniel Portnoff (M), Region Sörmland

– När vi förstärker järnvägen på ett antal sträckor får vi ett antal flaskhalsar som en konsekvens av detta. Ett exempel är att vi får förbättrad järnväg fram till Järna men vi ska vidare från Järna till Stockholm.

Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet

Johan Örjes (C), Region Uppsala

– Vi kan förvänta oss ett ökat resande även i framtiden, det gäller även internationella resor. Samtidigt har vi mål i klimatomställningen. Det blir en stor uppgift för oss att hitta lösningar på hur vi möter ett ökat resande, och ökade godstransporter samtidigt som vi klarar klimatmålen.

Jens Sjöström (S), Region Stockholm:

– Vilka prioriteringar måste vi göra i vår region och nationellt för att nå viktiga målpunkter i ett europeiskt sammanhang? Det handlar i grunden om regional tillväxt och Arlanda hamnar mycket i fokus i vår diskussion, men vi ska inte glömma att använda kapaciteten i TEN-T-korridorerna så att vi inte hamnar på efterkälken.

Storregional godsstrategi

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

– Vi har två uppdrag, att ta fram en storregional godsstrategi och att göra inspel ur ett godsperspektiv till systemanalysen. Det handlar om hållbarhet. För att möta utvecklingen tittar vi bland annat på hur gods på enskilda lastbilar kan föras över till sjöfart och järnväg.

Nina Höijer (S), Region Örebro län

– Vi som sitter här som politiker, vi sitter här för att vi vill förändra och förbättra, vi har fantastiska tjänstemän till vår hjälp och goda samarbetspartners i exempelvis Trafikverket. Vi arbetar vidare för att koppla samman alla goda krafter så att vi kan landa i kloka och skarpa förslag.

Framtidens resande

Johanna Odö (S), Norbergs kommun:

– Vi har jobbet mycket med omvärldsanalyser med sikte på transportsystemet 2050. Hur kommer resandet förändras? Ska vi resa? Måste vi förflytta oss för varje möte? Utifrån ökad befolkning kommer samtidigt behoven och kraven på infrastrukturen också att öka.

Annicki Oscarsson (KD), Ödeshögs kommun:

– Framtidens resande är ett stort och brett område. Vi behöver höja blicken när det gäller klimatfrågan, som också är en fråga om samhällsutveckling. Det handlar om tillgänglighet, för både stad och landsbygd.