Workshop om trenderna i transportsystemet

Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.

Inför nästa nationella infrastrukturplan har Trafikverket gjort en omvärldsanalys och pekar ut fem stora samhällstrender att ta hänsyn till i det kommande arbetet. För att knyta an till framtidsspaningen och fortsätta det breda arbetet mot Systemanalys 2020 hölls en framåtblickande workshop med de drygt 350 beslutsfattarna på Mälartinget.

Helena Sundberg, regionchef vid Trafikverket Stockholm, inledde workshopen med att berätta om de fem trender i transportsystemet som påverkar den nationella infrastrukturplaneringen.

– Jämfört med den senaste analysen som vi gjorde 2014 är det framför allt digitaliseringen och det ökade fokuset på samhällssäkerhet som tillkommit, berättade Helena Sundberg, regionchef, Trafikverket Region Stockholm.

De fem megatrenderna:

• Digitaliseringens effekter genomsyrar allt
Den tekniska utvecklingen förändrar våra livsvillkor där mycket talar för att även komplexa uppgifter kommer att automatiseras. Det pratas också om ändrade transportmönster med resfri tillgänglighet.

• Breddat hållbarhetsfokus samt ökad kraft i energiomställningen
För att nå regeringens mål om fossilfrihet måste utsläppen av växthusgaser minska med 8 procent per år. Siffran förra året var 2 procent så utvecklingen går långsamt. En utmaning på sikt är också tillgång till el och biodrivmedel för transportsektorn.

• Fler bor i växande stadsregioner med ökande skillnader i livsstilar
Infrastrukturplaneringen integreras allt mer i samhällsutvecklingen vilket ställer ökade krav på samverkan mellan olika aktörer. Trenden ger också förändrade förutsättningar för landsbygden.

• En alltmer tjänstebaserad ekonomi i en osäker global utveckling
Tjänsteexporten ökar samtidigt som godsflödena står still. Den globala trenden är osäker där ökad protektionism och separatism ställs mot en huvudrörelse där Sverige blir allt mer inlemmad i internationella samarbeten.

• Ökat fokus på samhällssäkerhet och sårbarhet
En trend som till kommit sedan 2014 utifrån frågor om säkerhet och robusta transportsystem vid en kris, terrordåd eller olycka. Trafikverket har byggt upp en krigsorganisation i händelse av höjd beredskap.

Runt borden diskuterades vilken av trenderna som påverkar oss mest, vilka insatser som kommer behöva göras för att möta utvecklingen och vad som särskilt behöver beaktas i det kommande En Bättre Sits-arbetet. Resultatet från workshopen kommer att tas vidare i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete.

Workshop Mälartinget 2019